Regulamin Platformy

Akademia Dr MakeUp

 

 

§ 1

 Postanowienia ogólne

1.         Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

2.         Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy nim, a Klientem.

3.         Usługodawcą jest MAKEUP FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000795649 NIP 8842798244 REGON 383917581 Adres siedziby Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, Polska Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Data rejestracji 18 lipca 2019 r. Wielkość organizacji Mikro Kapitał zakładowy 5 tys. zł, e-mail: __kontakt@drmakeup.pl_________

 

§ 2

Definicje regulaminowe

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.
 2. Usługodawca – Nazwa pełna MAKEUP FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000795649 NIP 8842798244 REGON 383917581 Adres siedziby Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, Polska Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Data rejestracji 18 lipca 2019 r. Wielkość organizacji Mikro Kapitał zakładowy 5 tys. zł, e-mail: __kontakt@drmakeup.pl_________
 3. Produkt – materiał filmowy stanowiący jednocześnie utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, do którego dostęp w formie internetowej można wykupić za pomocą Platformy i który jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą. Produkt nie jest sprzedawany na nośniku fizycznym, lecz w postaci produktu elektronicznego.
 4. Sklep internetowy – domena pozwalająca na dokonanie zakupu produktów/usług Usługodawcy drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym na: na drmakeup.pl oraz wszelkich podstronach zakupowych domeny upiekszamypolki.pl.
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu i planu płatności.
 8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje związane z udostępnieniem informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wprowadzających Usługodawcę w błąd lub uniemożliwiające mu całkowicie realizację Usługi.

 

§ 3

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1.         W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

a.          Konto

b.         Formularz Zamówienia

2.         Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta:

a.          wypełnieniu Formularza Rejestracji,

b.         potwierdzenie zamówienia poprzez zaznaczenie zgód i kliknięcia “zamawiam i płacę”

3.         W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:

a.          imię i nazwisko/nazwa firmy,

b.         adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

c.          adres poczty elektronicznej

d.         numer telefonu kontaktowego.

4.         Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@drmakeup.pl lub też korzystając z funkcji “Usuń konto” dostępnej w ustawieniach Konta.

5.         Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Klienta preferowanego produktu (lub produktów). Następnie Klient przechodzi do panelu zamówienia, gdzie zapoznaje się ze szczegółami zamówienia. Wskazaną kwotę (cenę produktów) należy uiścić od razu przechodząc do systemu płatności przez kliknięcie pola “Zamawiam i płacę”.

6.         W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

a.          imię i nazwisko/nazwa firmy,

b.         adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

c.          adres poczty elektronicznej

d.         numer telefonu kontaktowego

  1. dane karty płatniczej (w przypadku korzystania z płatności kartą)

f.           hasło

g.          numer NIP (w przypadku, kiedy Klient nie jest Konsumentem).

8.         Klient  obowiązany jest do:

a.          korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;

b.         wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

10.    Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

11.    Tryb postępowania reklamacyjnego Usług Elektronicznych:

a.          Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 6 i 7 Regulaminu) Klient może składać na przykład:

      pisemnie na adres: ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa

      w formie elektronicznej na adres: ___kontakt@drmakeup.pl___________

b.         W opisie reklamacji wymagane jest podanie  przez Klienta:

               informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

               żądania Klienta;

               danych kontaktowych składającego reklamację

               numer zamówienia.

c.          Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§ 4

Warunki zawierania i wykonania umowy sprzedaży

1.         Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.         Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

a.          Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

b.         Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.

  1. Klient dostaje na podany w procesie Zamówienia adres mailowy link umożliwiający mu uzyskanie dostępu do zamówionych Produktów.

5.         Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

a.          udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego

b.         przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

6.         Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy.

§ 5

Odstąpienie od umowy

Przedmiot Umowy Sprzedaży jako produkt elektroniczny stanowi wyjątek od prawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy Prawa konsumenta, w związku z czym nie podlega on zwrotom.

§ 6

Sposoby i terminy płatności

1.         Płatność za produkt może być dokonana poprzez:

a.          płatność elektronicznym przelewem bankowym za pośrednictwem serwisu Przelewy24

b.         płatność kartą płatniczą

c.          płatność elektroniczną systemem PayPal

2.         System płatności przelewem bankowym obsługuje serwis Przelewy24 – PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

3.         System płatności kartą płatniczą obsługuje PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

 1. System płatności PayPal obsługuje firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. to instytucja kredytowa (lub bank)upoważniona i nadzorowana przez luksemburską komisję nadzoru sektora finansowego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (lub CSSF). Siedziba CSSF: 283, route d’Arlon, L-1150 Luksemburg.
 2. System płatności TubaPay obsługuje – First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 92, 00807 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120.150.500 zł, kapitał wpłacony: 120.150.500 zł, NIP: 526-02-10-429; która stanowi instytucję płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem IP8/2013;

  Bacca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 4C, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386087, kapitał zakładowy: 7 984 400,00 zł, NIP: 95123347-14 oraz REGON: 142860439;

 3. System PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 złotych w całości opłaconym.

§ 7

Koszt, sposoby i termin dostawy

1.         Dostawa Produktu następuje drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

 1. Dostawa akcesoriów o których mowa w § 4 ust. 7 następuje drogą pocztową, za pośrednictwem firmy kurierskiej – DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10, na adres fizyczny Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia.

3.         Dostawa Produktu do Klienta nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, wykraczającymi poza cenę wskazaną w procesie składania zamówienia.

 

§ 8

Obowiązki Usługodawcy

1.         Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.         Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone w § 9 Regulaminu.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dążenia, aby dostęp do strony internetowej, za pośrednictwem której Klient składa zamówienia, był ciągły oraz bezpieczny.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, z których Klient realizuje transakcje.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez Klienta.

 

§ 9

Proces reklamacyjny

 1. W celu zareklamowania Produktu lub Usługi oferowanej przez Usługodawcę, Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z Usługodawcą drogą mailową, pod adresem: e-mail: ______kontakt@drmakeup.pl__________.
 2. Proces reklamacyjny wymaga od Klienta udostępnienia w wiadomości mailowej szeregu informacji dotyczących zamówienia, aby umożliwić Usługodawcy rzetelne i sprawne ustosunkowanie się do reklamacji. W tym celu klient podaje:
  1. imię i nazwisko
  2. numer zamówienia
  3. dokładny opis produktu/usługi, co do których Klient ma zastrzeżenia lub które uważa za niezgodne z Regulaminem i zasadami obowiązującymi w Sklepie Internetowym (zastrzeżenia mogą być udokumentowane zdjęciem dołączonym do wiadomości).
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia na wskazany adres mailowy.

§ 10

Dane osobowe w sklepie internetowym

1.         Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie.

2.         Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do:

a.          ich indywidualnej kontroli

b.         ich sprostowania i uzupełnienia

c.          ich usunięcia

d.         ograniczenia ich przetwarzania

e.           ich przeniesienia

f.           wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.         Dane osobowe Klientów pozyskiwane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

4.         Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale w określonych przypadkach – wskazanych każdorazowo w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego – brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować uniemożliwieniem złożenia zamówienia.

5.         Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego, w zakresie związanym z realizacją usługi:

a.          w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, wymienionemu w § 6.

b.         w przypadku wszystkich Klientów Sklepu Internetowego, obsługą księgową rachunków zajmuje się biuro księgowości TWOJE KSIĘGI Sp. z o. o., KRS: 0000645267, NIP: 5842754239, REGON: 365791622, ul. Narwicka 2i, 80-577 Gdańsk.

6.         We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować się:

a.          pisemnie na adres: ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa

b.         w formie elektronicznej na adres: ____kontakt@drmakeup.pl__________

 

§ 11

Prawa autorskie

 1. Klient w ramach udzielonego uprawnienia do korzystania z portalu lub jego elementów, nie przysługuje prawo do:
  1. utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie prac innych Użytkowników, publikowanych przez nich w ramach działania portalu, które chronione są prawem autorskim na mocy ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z 4 lutego 1994 roku,
  2. usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o portalu podanych w jego elementach i materiałach towarzyszących,
  3. wykonywania kopii programów i danych, będących elementami portalu,
  4. samodzielnego oddzielania od całości elementów portalu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona,
  5. samodzielnego dokonywania zmian w działaniu portalu.
 2. Korzystanie z portalu nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych mu materiałów, które są utworami w rozumieniu ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z 4 lutego 1994 roku i podlegają ochronie wynikającej z tego tytułu. Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przez Regulamin i w.w. ustawę.
 3. Każdy Klient portalu ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej za działania niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem, w tym zwłaszcza z przestrzeganiem przepisów ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z 4 lutego 1994 roku

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie, o których Klient będzie informowany drogą mailową. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec zmian w ciągu 14 dni, Regulamin obowiązuje go w nowej formie, z naniesionymi zmianami.

 

 1. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy oraz Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

 

 1. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. W przypadkach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w tym zwłaszcza ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient może składać skargę poprzez unijny system  internetowego rozstrzygania sporów dostępny pod adresem – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

 

 

Regulamin Platformy 

Akademia Dr Make Up 

(dokonywanie zakupu w modelu subskrybcyjnym) 

 

 

§ 1  

 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy nim, a Klientem. 

 1. Usługodawcą jest MAKEUP FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000795649 NIP 8842798244 REGON 383917581 Adres siedziby Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, Polska Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Data rejestracji 18 lipca 2019 r. Wielkość organizacji Mikro Kapitał zakładowy 5 tys. zł, e-mail: kontakt@drmakeup.pl 

 

§ 2 

Definicje regulaminowe 

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą. 

 1. Usługodawca – MAKEUP FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000795649 NIP 8842798244 REGON 383917581 Adres siedziby Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, Polska Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Data rejestracji 18 lipca 2019 r. Wielkość organizacji Mikro Kapitał zakładowy 5 tys. zł, e-mail: kontakt@drmakeup.pl 

 1. Produkt – materiał filmowy stanowiący jednocześnie utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, do którego dostęp w formie internetowej można wykupić za pomocą Platformy i który jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą. Produkt nie jest sprzedawany na nośniku fizycznym, lecz w postaci produktu elektronicznego. 

 1. Sklep internetowy – domena pozwalająca na dokonanie zakupu produktów/usług Usługodawcy drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym: na drmakeup.pl oraz wszelkich podstronach zakupowych domeny upiekszamypolki.pl

 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 

 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu i planu płatności. 

 1. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. 

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje związane z udostępnieniem informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wprowadzających Usługodawcę w błąd lub uniemożliwiające mu całkowicie realizację Usługi.  

 1. Subskrypcja – cykliczna usługa wykonywana przez Usługodawcę w cyklu miesięcznym, opierająca się na dostarczaniu Klientowi materiałów wideo będących częściami kursu. Pobranie płatności za subskrypcję dokonywane jest automatycznie poprzez operatora płatności zgodnie z § 6 na podstawie danych karty podanych w chwili zamówienia. Subskrypcja nie może być wstrzymana przed upływem okresu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

 

§ 3 

Świadczenie usług drogą elektroniczną 

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: 

 1. Konto 

 1. Formularz Zamówienia 

 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta: 

 1. wypełnieniu Formularza Rejestracji, 

 

 1. potwierdzenie zamówienia poprzez zaznaczenie zgód i kliknięcia “zamawiam i płacę” 

 1. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: 

 1. imię i nazwisko/nazwa firmy, 

 1. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) 

 1. adres poczty elektronicznej 

 1. numer telefonu kontaktowego. 

 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@drmakeup.pl lub też korzystając z funkcji “Usuń konto” dostępnej w ustawieniach Konta.

 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Klienta preferowanego produktu (lub produktów). Następnie Klient przechodzi do panelu zamówienia, gdzie zapoznaje się ze szczegółami zamówienia. Następnie, chcąc sfinalizować zamówienie, Klient przechodzi do systemu płatności przez kliknięcie pola “Zamawiam i płacę”. Wybierając model płatności subskrypcyjnej Klient przekazuje za pośrednictwem Operatora dane swojej karty bankowej, umożliwiając tym samym automatyczne, comiesięczne pobieranie przez system Operatora opłaty subskrypcyjnej. 

 1. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: 

 1. imię i nazwisko/nazwa firmy, 

 1. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) 

 1. adres poczty elektronicznej 

 1. numer telefonu kontaktowego 

 1. dane karty płatniczej (w przypadku korzystania z płatności kartą) 

 1. hasło 

 1. numer NIP (w przypadku, kiedy Klient nie jest Konsumentem). 

 1. Klient  obowiązany jest do: 

 1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich; 

 1. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

 1. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego Usług Elektronicznych: 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 6 i 7 Regulaminu) Klient może składać na przykład: 

 • pisemnie na adres: ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa 

 • w formie elektronicznej na adres: kontakt@drmakeup.pl 

 1. W opisie reklamacji wymagane jest podanie  przez Klienta: 

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; 

 • żądania Klienta; 

 • danych kontaktowych składającego reklamację 

 • numer zamówienia. 

 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

 

§ 4 

Warunki zawierania i wykonania umowy sprzedaży 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym. 

 1. Umowa zostaje zawarta na okres 3, 6 lub 9 miesięcy, wybór ilości miesięcy Klient dokonuje na stronie zamówienia.

 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Cena to kwota comiesięcznej subskrypcji, która będzie pobierana przez Usługodawcę za pośrednictwem Operatora płatności automatycznie przez okres kolejnych 3, 6 lub 9 miesięcy. 

 1. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień: 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

 1. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą. 

 1. Klient dostaje na podany w procesie Zamówienia adres mailowy link umożliwiający mu uzyskanie dostępu do zamówionych Produktów. 

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: 

 1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego 

 1. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. 

 1. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy. 

 1. Istnieje możliwość aby wraz z Produktem elektronicznym (w postaci kursu) Klient otrzymał w ramach złożonego Zamówienia bonusowe akcesoria, które Usługodawca przesyła na adres fizyczny Klienta, wskazany w Formularzu Zamówienia. Zestaw akcesoriów stanowi nieodpłatny bonus i prezent od Usługodawcy, dołączany do kursu jako narzędzie pomocnicze umożliwiające praktyczną realizację treści kursu. O możliwości dokonania zakupu Produktu elektronicznego wraz z bonusem, Klient jest informowany w w procesie składania zamówienia, przed jego finalizacją. Możliwość jest uzależniona od aktualnej dostępności akcesoriów. 

§ 5 

Rezygnacja z usługi 

 1. Przedmiot Umowy Sprzedaży (kurs) jako produkt elektroniczny stanowi wyjątek od prawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy Prawa konsumenta, w związku z czym nie podlega on zwrotom. 

 1. Subskrypcja nie może zostać wstrzymana, Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny za  kurs, która jest równa 798 zł w przypadku usługi na 3 miesiące, 840 zł w przypadku usługi na 6 miesięcy i 891 zł w przypadku usługi na 9 miesięcy.

 2. W przypadku rezygnacji z subskrypcji w czasie trwania 3,6 lub 9-miesięcznego okresu, na jaki została zawarta Umowa, Klient jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Usługodawcy kary umownej w wysokości wynoszącej: 

 1. w przypadku usługi na 3 miesiące: rezygnacja po 1 miesiącu: 634 zł, po 2 miesiącu 317 zł

 2. w przypadku usługi na 6 miesięcy: rezygnacja po 1 miesiącu:  785 zł, po 2 miesiącu  628 zł, po 3 miesiącu 471 zł, po 4 miesiącu 314 zł, po 5 miesiącu 157 zł,

 3. w przypadku usługi na 9 miesięcy: rezygnacja po 1 miesiącu 873zł, po 2 miesiącu 776 zł, po 3 miesiącu 679 zł, po 4 miesiącu 582 zł, po 5 miesiącu 485 zł, po 6 miesiącu 388 zł, po 7 miesiącu 291 zł, po 8 miesiącu 192 zł, po 9 miesiącu 97zł.

 

§ 6 

Sposoby i terminy płatności 

 1. Płatność za produkt może być dokonana poprzez: 

 1. płatność elektroniczna kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Stripe, 354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, CA 94080

 1. System płatności elektronicznych metodą kartą płatniczą obsługuje Stripe – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w 354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, CA 94080

 

 

§ 7 

Koszt, sposoby i termin dostawy 

 1. Dostawa Produktu następuje drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. 

 1. Dostawa akcesoriów o których mowa w § 4 ust. 7 następuje drogą pocztową, za pośrednictwem firmy kurierskiej – DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10, na adres fizyczny Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia. 

 1. Dostawa Produktu do Klienta nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, wykraczającymi poza cenę wskazaną w procesie składania zamówienia. 

 

§ 8 

Obowiązki Usługodawcy 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 1. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone w § 9 Regulaminu. 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dążenia, aby dostęp do strony internetowej, za pośrednictwem której Klient składa zamówienia, był ciągły oraz bezpieczny. 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, z których Klient realizuje transakcje. 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez Klienta. 

 

§ 9 

Proces reklamacyjny 

 1. W celu zareklamowania Produktu lub Usługi oferowanej przez Usługodawcę, Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z Usługodawcą drogą mailową, pod adresem: e-mail: kontakt@drmakeup.pl. 

 1. Proces reklamacyjny wymaga od Klienta udostępnienia w wiadomości mailowej szeregu informacji dotyczących zamówienia, aby umożliwić Usługodawcy rzetelne i sprawne ustosunkowanie się do reklamacji. W tym celu klient podaje: 

 1. imię i nazwisko 

 1. numer zamówienia 

 1. dokładny opis produktu/usługi, co do których Klient ma zastrzeżenia lub które uważa za niezgodne z Regulaminem i zasadami obowiązującymi w Sklepie Internetowym (zastrzeżenia mogą być udokumentowane zdjęciem dołączonym do wiadomości). 

 1. Usługodawca rozpatruje reklamację Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia na wskazany adres mailowy.  

§ 10 

Dane osobowe w sklepie internetowym 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie.  

 1. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do: 

 1. ich indywidualnej kontroli 

 1. ich sprostowania i uzupełnienia 

 1. ich usunięcia 

 1. ograniczenia ich przetwarzania 

 1. ich przeniesienia 

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 1. Dane osobowe Klientów pozyskiwane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. 

 1. Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale w określonych przypadkach – wskazanych każdorazowo w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego – brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować uniemożliwieniem złożenia zamówienia. 

 1. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego, w zakresie związanym z realizacją usługi: 

 1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, wymienionemu w § 6. 

 1. w przypadku wszystkich Klientów Sklepu Internetowego, obsługą księgową rachunków zajmuje się biuro księgowości TWOJE KSIĘGI Sp. z o. o., KRS: 0000645267, NIP: 5842754239, REGON: 365791622, ul. Narwicka 2i, 80-577 Gdańsk. 

 1. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować się:  

 1. pisemnie na adres: ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa 

 1. w formie elektronicznej na adres: kontakt@drmakeup.pl 

 

§ 11 

Prawa autorskie 

 1. Klient w ramach udzielonego uprawnienia do korzystania z portalu lub jego elementów, nie przysługuje prawo do: 

 1. utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie prac innych Użytkowników, publikowanych przez nich w ramach działania portalu, które chronione są prawem autorskim na mocy ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z 4 lutego 1994 roku, 

 1. usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o portalu podanych w jego elementach i materiałach towarzyszących, 

 1. wykonywania kopii programów i danych, będących elementami portalu, 

 1. samodzielnego oddzielania od całości elementów portalu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona, 

 1. samodzielnego dokonywania zmian w działaniu portalu. 

 1. Korzystanie z portalu nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych mu materiałów, które są utworami w rozumieniu ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z 4 lutego 1994 roku i podlegają ochronie wynikającej z tego tytułu. Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przez Regulamin i w.w. ustawę. 

 1. Każdy Klient portalu ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej za działania niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem, w tym zwłaszcza z przestrzeganiem przepisów ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z 4 lutego 1994 roku 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 1. Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie, o których Klient będzie informowany drogą mailową. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec zmian w ciągu 14 dni, Regulamin obowiązuje go w nowej formie, z naniesionymi zmianami. 

 

 1. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy oraz Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.  

 

 1. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.  

 1. W przypadkach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w tym zwłaszcza ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 1. Klient może składać skargę poprzez unijny system  internetowego rozstrzygania sporów dostępny pod adresem – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL 

 

 

 kontakt
Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie informacji oraz uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanych w plikach cookies? 
View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania poszczególnych jej funkcji (pliki cookies własne) oraz pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich w celu korzystania z narzędzi zewnętrznych (Google Analytics, Microsoft, Google Ads, Pixel, Facebook, Tik tok, Google Analytics, Wordpress, Woocommerce, Stripe, Hotjar, Integromat, Integrately, Zapier). Do informacji, które są gromadzone w plikach cookies od podmiotów trzecich, mają dostęp dostawcy wymienionych narzędzi zewnętrznych. Dowiedz się więcej: polityka prywatności https://upiekszamy-polki.pl/polityka-prywatnosci/ Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie informacji oraz uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanych w plikach cookies? 
Save settings
Cookies settings