Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów i ich przedstawicieli

Administratorem danych osobowych jest #UPIĘKSZAMYPOLKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kapitał zakładowy : 5000 PLN Numer KRS: 0000972374 NIP: 5223225951 ul. SZCZĘSNA, nr 26, miejsc. WARSZAWA, kod 02-454, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: [blazej.chyla@upiekszamypolki.pl].

Niniejsza informacja dotyczy Ciebie, jeśli jesteś:

 1. moim klientem, będącym osobą fizyczną, co oznacza, że zawarłam z Tobą umowę o świadczenie usług na Twoją rzecz, umowę sprzedaży, umowę szkoleniową lub inną podobną umowę (dalej będę Cię określać „Klientem”);
 2. osobą reprezentującą, pracownikiem lub współpracownikiem mojego Klienta albo klienta niebędącego osobą fizyczną (czyli np. reprezentujesz spółkę) (dalej będę Cię określać „Przedstawicielem”).

Jeśli jesteś moim Klientem Twoje dane osobowe przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1], tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;
 2. w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania przeze mnie obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. w celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kierowania do Ciebie marketingu prze telefon – jeśli wyraziłeś mi na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. w celu wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego) jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres realizacji zawartej umowy, a następnie będą przeze mnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia.

Jeśli jesteś Przedstawicielem, Twoje dane osobowe otrzymuję od mojego klienta, którego reprezentujesz lub z którym współpracujesz albo sam przekazujesz mi te dane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy łączącej mnie z tym klientem.

Przetwarzam następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 1. jeśli reprezentujesz mojego klienta – dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który reprezentujesz, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania);
 2. jeśli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem mojego klienta – dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który Cię zatrudnia nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi się zajmujesz), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Twoje dane osobowe przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia umowy pomiędzy klientem a mną i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu klienta oraz kontaktu z Tobą jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przeze mnie, jak i mojego klienta, którym jest umożliwienie nam sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu klienta;
 2. w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na mnie, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy klientem a mną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z moich prawnie uzasadnionych interesów, polegających możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 4. w celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kierowania do Ciebie marketingu prze telefon – jeśli wyraziłeś mi na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Jeśli przekazujesz mi swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z klientem. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres realizacji umowy zawartej z moim klientem, a następnie będą przeze mnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów i Przedstawicieli

Twoje dane osobowe są ujawniane następującym podmiotom:

 1. udzielającym mi wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe, prawne marketingowe, administracyjne, w zakresie poczty elektronicznej;
 2. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie;
 3. upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przekazujemy zebrane dane, w celu ich przetwarzania, do dostawców usług zewnętrznych, zakontraktowanych podmiotów przetwarzających (np. hostingodawcy, dostawcy usług typu call center) zgodnie z wymaganymi celami (np. ustalanie kontaktu, biznesowa korespondencja, obsługa klienta). Hostingodawcy lub dostawcy platformy będą mieli dostęp do danych z państw trzecich (państw poza EOG). Jako właściwy środek ochrony danych, zgodziliśmy się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług.  Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Nie zamierzam wobec Ciebie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów),
 3. przeniesienia danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy),
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z powyższych praw jest możliwe poprzez złożenie oświadczenia mailowo na adres e-mail: blazej.chyla@upiekszamypolki.pl

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegółowe informacje, jak złożyć skargę, można znaleźć tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeśli uznasz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie informacji oraz uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanych w plikach cookies? 
View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania poszczególnych jej funkcji (pliki cookies własne) oraz pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich w celu korzystania z narzędzi zewnętrznych (Google Analytics, Microsoft, Google Ads, Pixel, Facebook, Tik tok, Google Analytics, Wordpress, Woocommerce, Stripe, Hotjar, Integromat, Integrately, Zapier). Do informacji, które są gromadzone w plikach cookies od podmiotów trzecich, mają dostęp dostawcy wymienionych narzędzi zewnętrznych. Dowiedz się więcej: polityka prywatności https://upiekszamy-polki.pl/polityka-prywatnosci/ Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie informacji oraz uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanych w plikach cookies? 
Save settings
Cookies settings